ОСА 2019

РОСА 30.06.2019 г.

Редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2019 год. /неделя/

Покана за Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, насрочено за 30.06.2019 год. (4,5 MB)

Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно общо събрание на дружеството (2,1 MB)

Образец на пълномощно за представляване на акционер в ОСА (206,0 KB)

Правила за гласуване чрез пълномощник, условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства (461,2 KB)

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. (3,0 MB)

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. (471,3 KB)

Заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. (6,8 MB)

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. (112,2 KB)